Nodibinājums "Gulbenes evaņģēliski luteriskās baznīcas torņa atjaunošanas fonds" ir dibināts 2013. gada 19. novembrī.

Nodibinājuma mērķi kopā ar draudzi ir:

1. vākt ziedojumus Gulbenes luterāņu baznīcas torņa atjaunošanai;

2. organizēt pasākumus un iegūtos līdzekļus novirzīt baznīcas torņa atjaunošanai;

3. organizēt labdarības pasākumus, kuru ietvaros savāktos līdzekļus novirzīt baznīcas torņa atjaunošanai;

4. meklēt speciālistus, kuri varētu veikt baznīcas torņa atjaunošanas darbus;

5. veikt visu nepieciešamo dokumentu, atļauju, plānu un tehnisko projektu izstrādes organizēšanu;

6. rakstīt projektus, lai piesaistītu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Saziedotie līdzekļi baznīcas torņa atjaunošanai uz 31.07.2023 EUR 58398,42 un USD 1250 ( jūlijā EUR 145,-)

no tiem izlietoti:

Arhitekte Ligita Silkāne pēc autora līguma no 04.02.2014.

EUR 3221.18

Valsts kase (iedzīvotāju ienākuma nodoklis)

EUR 523.82

A/S Ģeoserviss par ģeoloģisko izpēti ( 2 urbumi 12 m dziļumā)

pēc rēķiniem Nr. 50 no 25.03.2015 un Nr. 57 no 13.04.2015.

EUR 1122.88

SIA Building Construction Design (būvkonstruktora pakalpojumi) pēc rēķina Nr. 201512 no 19.05.2015. un līguma Nr. 2015/03-11 no
11.03.2015.

EUR 1548.80

Arhitekte Ligita Silkāne pēc autora līguma no 02.11.2015.

500.00

Valsts kase (iedzīvotāju ienākuma nodoklis)

80.04

SIA VIA Future par darba organizācijas plāna izstrādi pēc rēķina nr./ 012.01-04-1

1086.58

SIA Sistema ( šeit arī ir īsais e, tā nav kļūda ) par ugunsdzēsības signalizācijas un zibensaizsardzības tehniskā projekta izstrādi pēc rēķina nr. 03/15PR

890.00

SIA Rēzeknes nams par tehniskā projekta ekspertīzi pēc rēķina nr. 241/15

605.00

AAS BTA Baltic Insurance company projekta apdrošināsana

50.00

Kopā projekta izstrādei izlietoti līdzekļi

9628.30

 

Atlikumā: EUR 48770,12

                 USD 1250.-

Torņa tehniskais projekts pilnībā pabeigts. Tas 22.12.2015 ir akceptēts Gulbenes novada būvvaldē un esam saņēmuši būvatļauju tā celtniecībai. 

 

Veic grunts izpētes urbumus

Luterāņu draudzes priekšniece Evija Samsone informē, ka torņa būvniecības projekta izstrāde ir apjomīgs un darbietilpīgs process, kas prasa pacietību. Projekta izstrāde ir gandrīz pabeigta, kas sevī ietver arhitektūras plānus, torņa daļas pamatu aprēķinus, tehniskos risinājumus, torņa daļas būvkonstrukciju risinājumus. Lai pilnība varētu pabeigt šo projektu, bija nepieciešams veikt ģeoloģisko izpēti- divus urbumus 12m dziļumā, kurus veica AS "Ģeodēzists" speciālisti. Baznīca pati ir kultūras vēstures piemineklis un zem tās atrodas viduslaiku pils, kas arī ir valsts nozīmes vēstures piemineklis, lai veiktu šos urbumus, bija nepieciešams saņemt darbu atļauju no valsts pieminekļu aizsardzības inspekcijas. Šie visi ir it kā neredzamie darbi, bet bez tiem nav iespējams pabeigt projektu. Notiek intensīvs darbs plānotajos termiņos. Pēc projekta izstrādes tas būs jāsaskaņo Valsts pieminekļu aizsardzības inspekcijā un tikai pēc pozitīva lēmuma saņemšanas tas būs pilnībā pabeigts.

2022. gads visiem mums ir bijis ļoti sarežģīts. Gada sākumā jau bija cerība, ka varēsim uzsākt darbus, bet 24. februāris izmainīja visu pasauli. Mēs pateicamies visiem ziedotājiem par atbalstu, pacietību un ticību. Gulbenes luterāņu baznīca ir piedzīvojusi kara šausmas, tā glabā svētuma starojumu, mierinājumu un arī smagu notikumu pēdas - sagrauta, atjaunota. Mēs visi kopā lūdzam par baznīcas torņa atjaunošanu. Pateicība, cieņa un pazemība Dieva un to cilvēku priekšā, kuri ar dedzīgu sirdi atbalsta baznīcas torņa atjaunošanas ieceri. 

berta