1. Laiki mainās, bet vērtības paliek. Gulbenes luterāņu baznīca glabā svētuma starojumu, mierinājumu un arī smagu notikumu pēdas - sagrauta, atjaunota. Mēs visi kopā lūdzam par baznīcas torņa atjaunošanu. Pateicība, cieņa un pazemība Dieva un to cilvēku priekšā, kuri ar dedzīgu sirdi atbalsta baznīcas torņa atjaunošanas ieceri. Šis gads visiem mums ir bijis ļoti sarežģīts. Mēs pateicamies visiem ziedotājiem par atbalstu, pacietību un ticību. 

 2. Mums  visiem ir iespēja uzdāvināt kopīgu lielu dāvanu savam novadam –

  Torni Gulbenes luterāņu baznīcai.

  Mūsu pilsētā notika Novadnieku dienas „ Novads. Saknes. Piederība’’ - pasākums, kurā satikās tuvi un tāli novadnieki. Tas ir kā iesākums nākošajam gadam, kad  ir Latvijas 100. jubileja un katram vajadzētu padomāt, ko es labu varu uzdāvināt savai zemei. Galvenā vērtība ir un paliek cilvēks. Tomēr katru vietu, kur mēs dzīvojam, veidojam paši.

  Baznīcas tornis ir bāka, kas ticīgajiem parāda ceļu uz Dieva namu, tā ir baznīcas autoritātes zīme un vieta, no kurienes baznīcā notiekošo ceremoniju izziņotāji zvani sūta savu vēsti pasaulē. Lai neviens neiedomājas, ka tornis ir veltīga izšķērdība, tā ir būtiska ēkas sastāvdaļa, un tam ir vienmēr jāatrod vieta draudzes baznīcā.

  Tornis ir pati spilgtākā dievnama pazīme. Tā ir arī Latvijas lauku un pilsētu ainavas neatņemama sastāvdaļa, kas sagādā prieku, no tāluma tuvojoties, - vertikālā dominante. Torņa spicē esošais krusts ir kristīgās ticības galvenais simbols. Pret debesīm paceltajā krustā ir liecība par uzvaru, tajā atklājas Kristus ciešanu un augšāmcelšanās jēga – mīlestība uz mums un grēkus nožēlojošu grēcinieku apžēlošana!

  Dievnams ir nozīmīgākā ēka pilsētā. Gulbenes gadījumā – arī pilsētas vēsturiskais sākums.

   

  Cilvēks var peldēt pret straumi, bet cilvēks var straumei arī vienkārši ļauties. Svarīgākais ir, kur vēlies nokļūt. Tornis rāda, kur mums jātiecas – uz augšu, uz debesīm pie Dieva. Bet kamēr vēl esam šajā pasaulē, tikmēr jādodas uz Viņa godināšanai celto namu, tādēļ to jāuztur un jākopj!

   

  Torņa celtniecības projekts ir gatavs,  nepieciešami līdzekļi tā būvniecībai Aptuvenās būniecības izmaksas 400 000 EUR.  Projekta izstrāde pilnībā apmaksāta par ziedotajiem līdzekļiem, tā kopējās izmaksas bija 9628.30 EUR. Šobrīd uzkrājumā bankas kontā ir saziedoti 27916 EUR un 950 USD. Cilvēki jautā, mēs ziedojam, bet torņa nav. Ar šādu uzkrājumu vēl nevar uzsākt tik vērienīgus būvniecības darbus. Mums jābūt pacietīgiem un jāturpina vākt ziedojumi šī mērķa sasniegšanai. Mēs sekojam informācijai par iespējām pieteikties projektu konkursos, lai iegūtu līdzekļus. Pagaidām šādi lieli projekti nav izsludināti. Tomēr draudze izmantoja citu projektu  iespējas un šajā vasarā ir nomainīti 8 baznīcas logi, atjaunoti baznīcas griesti un sienas. Atcerēsimies, ka šī vieta ir Gulbenes vēsturiskais centrs, jo baznīca ir būvēta tieši uz Gulbenes viduslaiku pilsdrupām un tā ir mūsu kultūrvēsturiskais mantojums.

   

  Gulbenes luterāņu baznīcas torņa atjaunošanas fonds pateicas visiem ziedotājiem un aicina ikvienu piedalīties šīs dāvanas tapšanas procesā. Īpašs aicinājums novadniekiem, kurus dzīves ceļš aizvedis tālāk no novada. Nebūsim vienaldzīgi!

   

  Mēs to varam paveikt kopā!

   

  Fonda rekvizīti

  GULBENES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS

  BAZNĪCAS TORŅA ATJAUNOŠANAS

  FONDS NOD.

  reģ.nr. 40008217312

  konta nr. LV98HABA0551037671113

  AS Swedbank

  HABALV22

  ar norādi - baznīcas torņa atjaunošanai

  (veicot pārskaitījumu, lūgums precīzi ievērot fonda nosaukumu)

   

  Gulbenes luterāņu baznīcas torņa atjaunošanas fonds, 2017. gada. jūlijs

 3. Saziedotie līdzekļi baznīcas torņa atjaunošanai uz 31.07.2023 EUR 58398,42 un USD 1250 ( jūlijā EUR. 145,-)

  no tiem izlietoti:

  Arhitekte Ligita Silkāne pēc autora līguma no 04.02.2014.

  EUR 3221.18

  Valsts kase (iedzīvotāju ienākuma nodoklis)

  EUR 523.82

  A/S Ģeoserviss par ģeoloģisko izpēti ( 2 urbumi 12 m dziļumā)

  pēc rēķiniem Nr. 50 no 25.03.2015 un Nr. 57 no 13.04.2015.

  EUR 1122.88

  SIA Building Construction Design (būvkonstruktora pakalpojumi) pēc rēķina Nr. 201512 no 19.05.2015. un līguma Nr. 2015/03-11 no
  11.03.2015.

  EUR 1548.80

  Arhitekte Ligita Silkāne pēc autora līguma no 02.11.2015.

  500.00

  Valsts kase (iedzīvotāju ienākuma nodoklis)

  80.04

  SIA VIA Future par darba organizācijas plāna izstrādi pēc rēķina nr./ 012.01-04-1

  1086.58

  SIA Sistema ( šeit arī ir īsais e, tā nav kļūda ) par ugunsdzēsības signalizācijas un zibensaizsardzības tehniskā projekta izstrādi pēc rēķina nr. 03/15PR

  890.00

  SIA Rēzeknes nams par tehniskā projekta ekspertīzi pēc rēķina nr. 241/15

  605.00

  AAS BTA Baltic Insurance company projekta apdrošināsana

  50.00

  Kopā projekta izstrādei izlietoti līdzekļi

  9628.30

   

  Atlikumā: EUR 48770,12

                   USD 1250.-

  Torņa tehniskais projekts pilnībā pabeigts. Tas 22.12.2015 ir akceptēts Gulbenes novada būvvaldē un esam saņēmuši būvatļauju tā celtniecībai. 

   

 4. skices šeit...

 5. Veic grunts izpētes urbumus

 6. Luterāņu draudzes priekšniece Evija Samsone informē, ka torņa būvniecības projekta izstrāde ir apjomīgs un darbietilpīgs process, kas prasa pacietību. Projekta izstrāde ir gandrīz pabeigta, kas sevī ietver arhitektūras plānus, torņa daļas pamatu aprēķinus, tehniskos risinājumus, torņa daļas būvkonstrukciju risinājumus. Lai pilnība varētu pabeigt šo projektu, bija nepieciešams veikt ģeoloģisko izpēti- divus urbumus 12m dziļumā, kurus veica AS "Ģeodēzists" speciālisti. Baznīca pati ir kultūras vēstures piemineklis un zem tās atrodas viduslaiku pils, kas arī ir valsts nozīmes vēstures piemineklis, lai veiktu šos urbumus, bija nepieciešams saņemt darbu atļauju no valsts pieminekļu aizsardzības inspekcijas. Šie visi ir it kā neredzamie darbi, bet bez tiem nav iespējams pabeigt projektu. Notiek intensīvs darbs plānotajos termiņos. Pēc projekta izstrādes tas būs jāsaskaņo Valsts pieminekļu aizsardzības inspekcijā un tikai pēc pozitīva lēmuma saņemšanas tas būs pilnībā pabeigts.