1. Iepazīsti Baznīcas mācību un apliecini savu ticību, kļūstot par  pilntiesīgu draudzes locekli!


  Iesvētības ir baznīcas iedibināts svinīgs rituāls, kurā kristītais pēc Baznīcas mācības iepazīšanas iesvētes apmācībās apliecina savu ticību, tiek uzņemts par pilntiesīgu draudzes locekli un tiek pielaists pie Svētā Vakarēdiena saņemšanas. Pēc LELB kārtības var tikt iesvētīti arī pilngadību nesasnieguši bērni (no septiņiem gadiem, bet ar viņu pašu patiesu vēlēšanos). Bērniem nav jāmaksā draudzes gada nodoklis, kas pieaugušajiem mūsu draudzē ir 14 EUR gadā.


  ‍Ar kristībām kristījamais tiek uzņemts par Kristus Baznīcas locekli. Ar iesvētībām iepriekš kristītais tiek pielaists pie Svētā Vakarēdiena. Tikai iesvētītiem Baznīcas locekļiem ir tiesības tikt pieaicinātiem par krustvecākiem kristībās.

  Kas nepieciešams, lai tiktu kristīts un tiktu iesvētīts?

  Uzziniet par nākošo iesvētes mācības un piesakieties to apmeklēt. Kursa apmeklēšana paredz arī regulāri piedalīties draudzes dievkalpojumos. Pēc iesvētes kursa pabeigšanas, dievkalpojumu apmeklēšanas un iepazīšanās ar draudzes dzīvi, jums būs pārrunas ar draudzes mācītāju. Pie kristībām un iesvētībām kandidāti tiks pieņemti, ja būs apguvuši iesvētes kursā paredzēto un spēs apliecināt, ka viņu pārliecība un nodoms ir dzīvot kristīga cilvēka dzīvi, kā to māca Baznīca.

  Vēlos saņemt kristības, bet kādēļ tiek runāts arī par iesvētībām?

  Laikos, kad gandrīz visi tika kristīti bērnībā, pieaugušo kristības notika reti, un tādēļ, runājot par kristībām, parasti tika domātas bērnu kristības. Šādos gadījumos vecāki un krustvecāki sola bērnu kristīgi audzināt, lai, bērnam pieaugot, viņš varētu savu ticību iesvētībās apliecināt personīgi. Saņemot kristību vēlākos gados, kristījamais pats apliecina savu ticību, sola dzīvot kristīga cilvēka dzīvi, tādēļ parasti tajā pašā dievkalpojumā šādi kristījamie tiek arī iesvētīti.

  Esmu cienījamos gados, bet neesmu kristīts/iesvētīts? Vai arī uz mani attiecas tādas pašas prasības kā uz gados jaunākiem ļaudīm?

  Šodienas situācijā Latvijā ir parasts, kad iesvētes kursu apmeklē arī vecāka gadagājuma cilvēki. Nav neparasts, ja kopā ar mazmeitiņu kristību saņem arī vecmāmiņa. Dažāda gadagājuma ļaudis iesvētes grupās ir parasta prakse.

  Cik ilgs ir tipisks iesvētes mācības kurss?

  Iesvētes mācības sastāv no četrpadsmit nodarbībām vienu reizi nedēļā.

   

  Iesvētes mācībās apgūstamās tēmas:

  • Ievads. Svētie Raksti – Dieva vārds. Ticība. Dievs. Kas ir Bībele?
  • 1.-3.bauslis. Dieva un cilvēka attiecības. Kas ir mans Dievs? Kam es ticu?
  • 4.-10.bauslis. Manas dzīves spogulis, kā man dzīvot pēc Dieva likumiem. Cilvēku savstarpējās attiecības. Kristus dotais bauslis.
  • Ticības apliecība. Dievs Tēvs Radītājs. Radīšana vai evolūcija
  • Kristus ir mans Pestītājs. Kā esmu izpirkts no mūžīgās nāves varas?
  • Dievs Svētais Gars. Mans Uzturētājs.
  • Kā sarunāties ar dzīvo Dievu? Lūgšana Mūsu Tēvs debesīs.
  • Sakramenti: Kristības, Sv. Vakarēdiens.
  • Grēksūdze. Kā kļūt par jaunu cilvēku? Kā dzīvot ticībā, esot kopā ar Kristu?
  • Taisnošana ticībā, konfesijas. Dažādas ticības. Kā notiek mana grēku piedošana?
  • Dievkalpojuma kārtība, baznīcas gads. Kas man jādara dievkalpojumā?
  • Dzīve laulībā. Lai es būtu laimīgs ģimenē.

  Vai iesvētes mācības kursu var apgūt neklātienē?

  Kristības, iesvētības nozīmē pievienošanos Baznīcai un lokālai draudzei. Nav iespējams apliecināt pievienošanos Baznīcai un draudzei, ja kandidāts nav iepazinies ar dievkalpojumiem un draudzes dzīvi. Ja kristību, iesvētību kandidāts nespēj apmeklēt iesvētes mācības kursu baznīcā kādu nepārvaramu šķēršļu, piemēram, smagas slimības dēļ , transporta problēmu vai kā cita dēļ, tad, protams, var meklēt risinājumu – piemēram, vairāk lasot mājās iesvētes mācību materiālus par attiecīgajām tēmām un pēc tam tās pārrunājot satikšanās reizēs.

  Vai pēc kristībām un iesvētībām man būs jāpieder draudzei, kurā kristījos, iesvētījos?
  Jā, pēc kristībām, iesvētībām kandidāts būs arī uzņemts par draudzes locekli draudzē, kurā saņēma kristību un/vai iesvētību. Kristības un iesvētības prasa solījumu dzīvot kristīgu dzīvi, kas ietver līdzdalību draudzes dzīvē. Dodoties dzīvot uz citu vietu, draudzes locekļi pāriet uz draudzi, kura viņiem ir pieejama.